O naší firmě

Voda je vůbec jedním z nejdůležitějších předpokladů pro život člověka. Člověk se může obejít bez různých vymožeností moderního světa třeba celý život, ale bez vody existovat nemůže. Voda je po staletí stále stejná. Počátky významných vodohospodářských staveb, které nakládaly s vodami, se datují již do období před 5000lety. Zbytky  vodovodních potrubí je možné nalézt ve všech větších antických městech – např. Athénách, Milétu a Alexandrii. Starověký Řím byl městem vody. Obyvatelé města měli zásobování vodou, které se jim dá závidět dodnes. Následná výstavba kanalizací výrazným způsobem přispěla k potlačení šíření závažných chorob a epidemií.

 

Představa našeho současného života bez spolehlivého zásobení vodou, odvádění odpadních vod a jejich následného čištění před vypuštěním do řek, je nemyslitelná. Naše společnost chce k ochraně vod a přírodního dědictví přispět také svým dílem a svou prací. Chceme navrhovat takové vodohospodářské stavby, které přinesou lidem užitek, budou citlivé k životnímu prostředí a budou znamenat pokrok v oblasti vodního hospodářství.

Vznik a krédo firmy

Naše firma vznikla na konci roku 2001, ale její činnost se plně rozvinula od roku 2003. V roce 2004 se transformovala na společnost s ručením omezeným.

Cíle firmy

Našim cílem je pomoci investorům úspěšně připravit a zrealizovat jimi zamýšlené stavby. To vše s využitím nejnovějších poznatků v daném oboru a na vysoké odborné úrovni, kterou zajistí naši zkušení pracovníci s vysokoškolským nebo středoškolským vzděláním v oboru vodohospodářských staveb. Většina námi vyprojektovaných staveb byla realizována za podpory různých dotačních programů. V těchto případech jsme se naučili navrhovat stavby přímo na míru konkrétních dotací tak, aby je bylo možno následně úspěšně zrealizovat.

 

Naše úspěchy

Naše společnost navrhuje, resp. projektuje vodohospodářské stavby ať už z oblasti zdravotního inženýrství (úpravny vody, vodovody, čistírny odpadních vod,  kanalizace apod.) nebo z oblasti vodního hospodářství krajiny (vodní nádrže, revitalizace říčních koryt, protierozní opatření apod...). Účelem je pomoci zachovat a chránit čistou vodu pro nás i pro další generace, protože voda může existovat i bez člověka, ale člověk bez čisté vody však ne.

 

 

Získali jsme prestižní ocenění Stavba roku 2013 za projekt rekonstrukce a intenzifikce úpravny vody pro město Česká Skalice. Byli jsme také generálním projektantem např. i úpravny vody pro město Trutnov, která může upravovat každou sekundu až 130 litrů pitné vody. Pro více jak 300 dalších obcí a měst jsme navrhovali zásobení obyvatelstva pitnou vodou nebo čištění odpadních vod. Vetšina všech projektů se již v minulosti stavebně realizovala.

RECPROJEKT  s.r.o.

Fáblovka 404, 533 52 Pardubice II

Tel.: +420 776 709 092 / info@recprojekt.cz

www.recprojekt.cz

2017 © RECPROJEKT s.r.o. All rights reserved