Služby

Projektujeme

Vodohospodářské stavby:

• vodovody, úpravny vod, vodní zdroje

• kanalizace a ČOV

• protierozní opatření v krajině

• rybníky, rybí přechody

 

Inženýrské stavby:

• kompletní infrastruktury pro bytové výstavby (komunikace, inženýrské sítě, atd.)

 

Nabízíme

• poradenství ve vodním hospodářství
• vypracování technicko-ekonomické studie s vyhodnocením optimální varianty
• zpracování generel vodovodů a kanalizací
• vypracování vodohospodářských částí UPSÚ
• zhotovení dokumentace pro územní a stavební řízení
• vypracování realizační dokumentace včetně položkového rozpočtu
• zhotovování dokumentace pro výběr zhotovitelů včetně odborného a nezávislého posouzení nabídek

Další služby

Zajišťujeme inženýrskou činnost:

• veškeré náležitosti spojené s přípravou staveb vč. majetkoprávního a veřejnoprávního projednání

• příprava podkladů pro kolaudační řízení

• vypracování provozních řádů dokončených staveb

 

RECPROJEKT  s.r.o.

Fáblovka 404, 533 52 Pardubice II

Tel.: +420 776 709 092 / info@recprojekt.cz

www.recprojekt.cz

2017 © RECPROJEKT s.r.o. All rights reserved